Polityka prywatności i nota prawna

Polityka prywatności

AB Volvo (publ) i Volvo Truck Corporation wyrażają wdzięczność za Twoje zainteresowanie naszymi produktami i wizytę na naszej stronie internetowej http://www.volvotrucks.com/

Przedstawione poniżej: polityka prywatności i nota prawna, mają zastosowanie do wszystkich stron internetowych Grupy Volvo. Niemniej jednak, w odniesieniu do stron poszczególnych firm należących do Grupy Volvo lub stron Grupy Volvo oferujących specjalną funkcjonalność mogą mieć zastosowanie dodatkowe postanowienia dotyczące prywatności.

Dane osobowe

W Volvo Truck Corporation naszą intencją jest zapewnienie Ci jak największej kontroli nad swoimi danymi osobowymi. Zależy nam, byś odwiedzając naszą stroną stronę internetową czuł(a) się komfortowo. Jednak w niektórych okolicznościach możemy potrzebować Twoich danych osobowych. Wszelkie dane osobowe, jakie nam udostępniasz (w tym m.in. adres e-mail) są wykorzystywane w następujących celach:

Jeżeli przekazujesz nam swoje dane osobowe w celu otrzymania od nas informacji (np. broszur lub katalogów), przechowujemy te dane. Dzięki temu możemy spełnić Twoją prośbę o informacje. Jeżeli przeglądasz lub pobierasz informacje na stronie, śledzimy Twoją wizytę. Pomaga nam to w oferowaniu odpowiednich informacji oraz dostarcza wiedzy o najczęściej odwiedzanych elementach witryny internetowej, dzięki wykorzystaniu cookies (tzw. ciasteczek) – patrz niżej.

Zgromadzone i przechowywane informacje i Tobie wykorzystujemy tylko w wewnątrz Volvo Truck Corporation.

Strona internetowa może zawierać łącza do stron nie należących do Volvo Truck Corporation. Volvo Truck Corporation nie ponosi odpowiedzialności za praktyki tych stron dotyczące prywatności.

Jeżeli masz pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (np. nazwiska , adresu e-mail), możesz skontaktować się z Volvo Truck Corporation. Dane kontaktowe znajdują się u dołu niniejszej strony. Jeżeli jakiekolwiek dane są nieprawidłowe, masz prawo do ich korekty. Masz również prawo (po uprzednim wystosowaniu pisemnej prośby opatrzonej własnoręcznym podpisem, raz do roku, bezpłatnie) otrzymać od nas informację m.in. o tym, które z dotyczących Ciebie danych przetwarzamy i dlaczego.

Cookies

Na stronie Volvo Truck Corporation wykorzystywane są cookies. Cookie – tzw. ciasteczko – to mały plik tekstowy zapisywany w Twoim komputerze, zawierający określone informacje. Celem, w jakim wykorzystujemy cookies, jest ułatwienie Ci korzystania z naszej strony internetowej.

Na stronie internetowej Volvo Truck Corporation wykorzystywane są trzy rodzaje cookies:

1. Pierwszy rodzaj – tzw. cookies trwałe – zapisuje na stałe plik w Twoim komputerze i jest wykorzystywany do identyfikacji nowych informacji, jakie pojawiły się na stronie internetowej od czasu Twojej poprzedniej wizyty. Znajdujące się na stronie informacje, które w tym czasie nie uległy zmianie są pobierane z Twojego komputera w celu szybszego otwarcia danej strony.

2. Drugi rodzaj – tzw. cookies sesyjne (tymczasowe ) – jest wykorzystywany w trakcie przeglądanie przez Ciebie strony internetowej. Pozwala na tymczasowe przekazywanie informacji między Twoim komputerem a stroną internetową. Cookies sesyjne nie są zapisywane na stałe w komputerze i są usuwane w chwili zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej.

3. Trzeci rodzaj – tzw. cookies analityczne – jest wykorzystywany w celach statystycznych, tj. pozyskiwania informacji o liczbie użytkowników odwiedzających poszczególne części naszego serwisu internetowego.

Jeżeli nie wskazano tego wprost, Volvo Truck Corporation nie wykorzystuje cookies w celu pozyskiwania danych osobowych, takich jak np. Twoje nazwisko, adres e-mail itp. Oznacza to, że wszelkie informacje pozyskiwane z pomocą cookies są przetwarzane jako dane anonimowe.

Jeżeli nie akceptujesz faktu wykorzystywania przez Volvo Truck Corporation cookies na naszej stronie internetowej, możesz zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, by cookies były odrzucane. Pamiętaj jednak, że ze względu na stosowane przez technologie internetowe, bez obsługi cookies strona nie będzie działać prawidłowi.

Nota prawna Nota dotycząca praw autorskich

Posiadaczem praw własności i praw autorskich do treści przedmiotowej strony internetowej jest © 2002 AB Volvo (publ) (lub, tam gdzie wskazano, podmiot zależny i/lub licencjodawca), SE-405 08 Göteborg, Szwecja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej, w tym m.in. teksty, zdjęcia i dźwięki, nie mogą być kopiowane, przekazywane, rozpowszechniane lub przechowywane bez pisemnej zgody Volvo, chyba że służą wyłącznie do użytku prywatnego lub odpowiednia zgoda została wcześniej udzielona pisemnie przez AB Volvo (publ). Kategorycznie zabrania się dokonywania zmian treści strony internetowej.

Niektóre części strony zawierają zdjęcie, do których prawo własności posiadają ich dostawcy. 

Znaki towarowe

Jeżeli na stronie internetowej nie wskazano inaczej, wyświetlane znaki, logo i emblematy, takie jak np. symbol pokazany poniżej, są zastrzeżonymi znakami firmowymi Volvo Trademark Holding AB i/lub AB Volvo (publ) (lub podmiotów zależnych) , podlegającymi ochronie prawnej.

 

Volvo

 

Zrzeczenie się gwarancji i odpowiedzialności

INFORMACJE NA PRZEDMIOTOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ PUBLIKOWANE W SWOJEJ ISTNIEJĄCEJ FORMIE. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH GRUPA VOLVO NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK ZE STRON ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE I INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA PRZEDMIOTOWEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB INNYCH STRON INTERNETOWYCH ODWIEDZANYCH ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY, W TYM M.IN. ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH DANYCH W SYSTEMACH PRZETWARZANIA INFORMACJI, NAWET JEŻELI ZOSTALIŚMY WPROST POINFORMOWANI O RYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Grupa Volvo nie udziela gwarancji i/lub nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności dotyczącej innych stron internetowych dostępnych za pośrednictwem przedmiotowej strony internetowej. Strony takie są udostępniane w ramach usługi jako udogodnienie, ale nie oznacza to, że Grupa Volvo przyjmuje na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treść i sposób wykorzystywania. Twoim obowiązkiem jako użytkownika jest stosowanie niezbędnych środków ostrożności i zapewnienie, by wykorzystywane przez Ciebie materiały i sprzęt były wolne od komputerowych wirusów, robaków, koni trojańskich i innego szkodliwego kodu.

Informacje na przedmiotowej stronie internetowej mogą zawierać błędy techniczne lub typograficzne.

Informacje te mogą również być zmienianie w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązań.

Informacje publikowane na stronie internetowej mogą powoływać się lub zawierać odsyłacze do produktów i usług Grupy Volvo, które nie są promowane lin dostępne w Twoim kraju. Nie można zagwarantować dokładności tych informacji, ponieważ mogą one ulec zmianie, być związane z określonymi wymaganiami lub mieć ograniczoną dostępność i odwołania takie nie oznaczają, że Grupa Volvo zamierza promować dane produkty lub usługi w Twoim kraju. Aby uzyskać pełną informację o dostępnych produktach i usługach, skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem. 

Komentarze, pytania lub sugestie

Pamiętaj, że żadna informacja, niezamówiona sugestia, pomysł lub inny materiał przesłany na stronę internetową nie są uznawane za poufne lub chronione prawem autorskim. Wysyłając informację lub materiał, udzielasz AB Volvo (publ) i Grupie Volvo nieograniczonego i nieodwołalnego prawa do wykorzystywania, kopiowania, prezentowania, stosowania, wprowadzania zmian, przekazywania i rozpowszechniania tego materiału lub informacji oraz upoważniasz AB Volvo (publ) i Grupę Volvo do swobodnego wykorzystywania wszystkich pomysłów, koncepcji, wiedzy i technik, które wysyłasz do nas z tego czy innego powodu.

Oprogramowanie dostępne na stronie internetowej

Jakiekolwiek oprogramowanie znajdujące się i dostępne do pobrania z przedmiotowej strony internetowej („ Oprogramowanie”) jest chronione prawem autorskim i stanowi własność koncernu AB Volvo (publ) (lub jego podmiotów zależnych) i/lub jego dostawców

Użytkowanie tego oprogramowania podlega warunkom określonym w umowie licencyjnej użytkownika końcowego („Umowa Licencyjna"), dołączonej do Oprogramowania (o ile ma zastosowanie). O ile nie stwierdzono inaczej w Umowie Licencyjnej, wszelkie Oprogramowanie pobrane ze strony internetowej może być użytkowane tylko przez użytkowników końcowych. Jakakolwiek forma reprodukcji lub dystrybucji Oprogramowania stanowi naruszenie postanowień Umowy licencyjnej i może skutkować wszczęciem sądowej procedury cywilnej lub karnej.

NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, KOPIOWANIE LUB REPRODUKCJA OPROGRAMOWANIA NA INNYM SERWERZE LUB W INNEJ LOKALIZACJI, W CELU DALSZEJ REPRODUKCJI LUB DYSTRYBUCJI SĄ KATEGORYCZNIE ZABRONIONE.
GWARANCJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA SĄ OKREŚLONE WYŁĄCZNIE W UMOWIE LICENCYJNEJ. Z WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ, GRUPA VOLVO NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI DOTYCZĄCEJ OPROGRAMOWANIA, W TYM GWARANCJI DOROZUMIANYCH I WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, PRAW WŁASNOŚCI I BRAKU NARUSZEŃ PRAW.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące powyższych postanowień prosimy kierować do AB Volvo (publ) za pośrednictwem Volvo Truck Corporation strona do kontaktu.